ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ

ਲੀਕ ਟੈਸਟਰ

ਬਿਲਟ-ਇਨ

  • ODK050 ਬਿਲਟ-ਇਨ ਲੀਕ ਟੈਸਟਰ - 1 ਹੈੱਡ
  • ODK250 ਬਿਲਟ-ਇਨ ਲੀਕ ਟੈਸਟਰ - 1 ਹੈੱਡ
  • ODK310 ਬਿਲਟ-ਇਨ ਲੀਕ ਟੈਸਟਰ - ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਰ
  • ODK500 ਬਿਲਟ-ਇਨ ਲੀਕ ਟੈਸਟਰ - 1 ਹੈੱਡ
TOP

ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ?